canh tac nong nghiep

  1. webmaster

    Canh tác hoa màu tại xã Vân Canh (ngày xưa)

    Trước đây, toàn bộ xã Vân Canh có khoảng 280ha đất nông nghiệp. Trong công cuộc xây dựng hợp tác xã 1960-1986, hệ thống kênh mương nội đồng đã dần hoàn thiện, phục vụ tưới tiêu nước cho các cánh đồng. Con mương chính từ Hậu Ái chảy về hướng cầu Đọ, chảy đến cầu Sa rồi chảy ra sông Nhuệ. Các bờ...
Bên trên