ebook van hoa

  1. webmaster

    Văn Hóa Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

    Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm - vốn xuất thân là một nhà ngôn ngữ toán rồi trở thành một chuyên gia ngôn ngữ học nghiên cứu về ngữ pháp - ngữ nghĩa văn bản. Anh có cái nền của tư duy toán học và thế mạnh của phương pháp ngôn ngữ học... Nhờ vận dụng...
Bên trên