hoi lang canh

  1. webmaster

    Lễ hội truyền thống của 7 làng Canh

    7 Làng Canh bao gồm có: - Hoè Thị - Thị Cấm - Ngọc Mạch - An Trai - Hậu Ái - Kim Hoàng - Miêu nha Làng Miêu nha thờ vua Lý Nam Đế.Hội làng diễn ra vào hai ngày 11,12 tháng Giêng âm lịch hàng năm.Thường được tổ chức với các nghi lễ như rước kiệu từ đình ra miếu,lễ giao hảo (hay còn được gọi là...
Bên trên