lang an trai

  1. webmaster

    Làng An Trai

    Làng An Trai được hình thành từ sớm. Theo bản thần phả còn lưu trong đình ghi "Đời Hùng Vương thứ 18, tôn thần Phan Tây nhạc qua xã Vân Canh, thấy dân phong thuần hậu, đồng lúa xanh tươi, nhà nhà đầy đủ cày cấy được mùa, thóc lúa dồi dào, bèn dựng một tòa tây hành cung...". Làng trước...
Bên trên