tong huong canh

  1. webmaster

    Lễ hội truyền thống của 7 làng Canh

    7 Làng Canh bao gồm có: - Hoè Thị - Thị Cấm - Ngọc Mạch - An Trai - Hậu Ái - Kim Hoàng - Miêu nha Làng Miêu nha thờ vua Lý Nam Đế.Hội làng diễn ra vào hai ngày 11,12 tháng Giêng âm lịch hàng năm.Thường được tổ chức với các nghi lễ như rước kiệu từ đình ra miếu,lễ giao hảo (hay còn được gọi là...
  2. webmaster

    Đình làng Hậu Ái

    Xã Vân Canh xưa thuộc Tổng Hương Canh,Huyện Từ Liêm,Phủ Quốc Oai,Trấn Sơn Tây,có ba thôn là Kim Hoàng, An Trai và Hậu Ái. Đình Hậu Ái được xây năm 1914, vốn là một ngôi đền thờ Thuỷ thần và Thái uý Đỗ Kính Tu, xếp hạng di tích quốc gia năm 1989. Lược sử Xã Vân Canh gồm có ba thôn: Kim Hoàng...
Bên trên