TUT Bộ cài chính chủ Windows 7 và Office 2010 Pro cho dân văn phòng

webmaster

Administrator
Nhân viên
Cách kích hoạt Office với cscript
Dùng tổ hợp phím logo Windows + R (HĐH Windows) để mở cửa sổ Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin).
Thực hiện các lệnh tùy theo phiên bản Office của bạn:
Office 2010: cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
Office 2013: cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
Office 2016: cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
Để xem key đã được cập nhật, dùng lệnh cscript ospp.vbs /dstatus
Để gỡ key đã cập nhật, dùng lệnh cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX. Thay XXXXX bằng 5 kí tự tìm thấy ở bước 3.
Nâng cấp key mới bằng cách dùng lệnh cscript ospp.vbs /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX với dãy XXXXX là mã đầy đủ key của Office cung cấp.
Để kích hoạt Office với key mới, dùng lệnh cscript ospp.vbs /act
Khởi động lại Office để tận hưởng kết quả nhá!
 
Bên trên