dinh cho dia

  1. webmaster

    Đình Chợ Đìa (miếu Thủy Thần)

    Xã Vân Canh có ngôi đình Thánh Thủy là đình chung của 3 làng. Đình thờ vị thủy thần, tục truyền do một người làng Hậu Ái nằm mộng thấy thần hiện lên. Xa xưa, đình nằm ở ven đồng Trầm (làng Hậu Ái). Về sau, năm Thành Thái thứ 8 (1896), đình chuyển về khu vực trường THCS của xã...
Bên trên