windows logon screen

  1. webmaster

    Hình nền đẹp Windows 10,11

    Nếu bạn đang sử dụng Windows 10,11 sẽ thấy những ảnh đẹp trong màn hình login. Những file ảnh này sẽ được lưu tại máy tính của bạn ở địa chỉ: C:\Users\TEN_TAI_KHOAN\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets Nơi đây có những file ảnh không...
Bên trên