Lịch Sử Bảng tra 8187 chữ Nôm

webmaster

Administrator
Nhân viên
Học giả Đào Duy Anh viết trong sách "Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến”: "Chữ Nôm bắt đầu hình thành và phát triển từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Tại giai đoạn này, chữ Nôm là công cụ thuần túy Việt Nam duy nhất ghi chép lịch sử, văn hóa dân tộc. Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm và dùng để biểu đạt từ thuần Việt, kết hợp với chữ Hán dùng để biểu đạt từ Hán Việt và tạo nên một bộ chữ viết phổ thông cho tiếng Việt lúc đó. Sơ khởi, chữ Nôm thường dùng ghi chép tên người, địa danh, sau đó được phổ cập, tiến vào sinh hoạt văn hóa của quốc gia. Vào thời nhà Hồ ở thế kỷ 14 và nhà Tây Sơn ở thế kỷ 18, xuất hiện khuynh hướng dùng chữ Nôm trong văn thư hành chính. Đối với văn học Việt Nam, chữ Nôm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là công cụ xây dựng nền văn học cổ truyền kéo dài nhiều thế kỷ"

Xin chia sẻ cùng các bạn đọc thích nghiên cứu lịch sử Việt Nam cuốn sách tra chữ Nôm , bao gồm 8187 chữ Hán Nôm xuất bản năm 1976.
 
Bên trên